Informacje ogólne

EuCheMS.jpg

 


 

II Ogólnopolskie Forum Chemii Nieorganicznej

Horyzonty Chemii
7-10 września 2014  

 >> Zdjęcia z konferencji


 

Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

List od pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Konferencja adresowana jest do naukowców, firm i przedsiębiorstw zainteresowanych badaniami w zakresie współczesnej chemii. Liczymy szczególnie na udział w naszej konferencji doktorantów, studentów oraz uczniów dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych (obserwatorzy).

Tematyka konferencji:

Zadaniem Forum jest zebranie wybitnych specjalistów krajowych działających aktywnie w obszarze współczesnej chemii nieorganicznej oraz osób rozpoczynających karierę naukową, doktorantów i studentów. Problematyka Forum będzie dotyczyła zagadnień z zakresu chemii koordynacyjnej, chemii bionieorganicznej, fizycznej chemii nieorganicznej oraz materiałów nieorganicznych. Równolegle z Forum (trzeciego dnia), odbędą się II Dolnośląskie Spotkania Młodych Chemików, w których udział wezmą uczniowie dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych. Forum będzie miało charakter szkoleniowy z uwagi na uczestnictwo grupy doktorantów, studentów oraz uczniów. Będzie to też okazja do prezentacji dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych naukowców oraz szeroko rozumiana promocja działalności naukowej i osiągnięć młodych badaczy. Podczas Forum zostaną zaprezentowane doniesienia w formie wykładów, komunikatów ustnych i plakatów. Spotkanie umożliwi wymianę poglądów i doświadczeń oraz pozwoli zdefiniować najważniejsze kierunki rozwoju współczesnej chemii nieorganicznej. Ważną rolę w realizacji tego celu odegrają wybitni uczeni, liderzy nowoczesnych badań naukowych, których poprosiliśmy o wygłoszenie wykładów. Spotkanie z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki będzie inspiracją dla wielu młodych uczonych do osiągania sukcesów naukowych. Warto zaznaczyć, że organizowane przez nas wcześniej konferencje zaowocowały nawiązaniem współpracy między ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi. Ponadto młodzi uczestnicy Forum będą mogli w sposób praktyczny zapoznać się z nowoczesną aparaturą naukową oraz kierunkami badań, nad którymi pracują wrocławscy naukowcy.

Należy podkreślić, że rok 2014 jest bardzo ważny dla chemików wrocławskich ponieważ 60 lat temu restytuowano studia chemiczne i powołano pierwszą po wojnie Katedrę Chemii na Uniwersytecie Wrocławskim. W związku z tym podczas Forum przybliżone zostaną sylwetki i osiągnięcia wielkich indywidualności naukowych związanych z chemią uniwersytecką (Rysunek 1).

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Forum Chemii Nieorganicznej!

 Dziekan Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Anna Trzeciak

ChemUWr_pl.jpgFoto2.jpg

Rysunek 1.