Program

PROGRAM
II OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM CHEMII NIEORGANICZNEJ

 

Uwaga

Autorzy sesji plakatowych powinni przygotować plakaty o maksymalnych rozmiarch do A0 (84 cm x 119 cm); plakaty będzie można wieszać jedynie pionowo. Plakaty powinny zostać zawieszone  przed rozpoczęciem sesji plakatowej. Autorzy plakatów powinni być dostępni w czasie sesji plakatowej, by móc odpowiadać na pytania uczestników. Organizatorzy zapewniają pinezki do zawieszenia plakatów.

 

PROGRAM.pdf

 

Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14   

Niedziela, 7 wrzesień 2014
Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14

12.00-15.00

Rejestracja uczestników

15.00- 15.15

Otwarcie konferencji

15.15-16.00

Wykład inauguracyjny
Bogdan Marciniec
Katalityczna metalacja związków zawierających wiązanie węgiel (sp2, sp)- wodór
i heteroatom- wodór przez winylometaloidy

 

Oratorium Marianum (Uniwersytet Wrocławski),  pl. Uniwersytecki 1

17.30

 Przyjęcie powitalne

 

 

Poniedziałek, 8 wrzesień 2014
Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14

9.00-9.30

Wykład nominowany przez prof. Adama Bielańskiego
Lechosław Latos-Grażyński
Karbaporfirynoidy w chemii metaloorganicznej

 

SESJA KATALIZY
Przewodniczący sesji: Zbigniew Sojka 
 

9.35-9.50

Justyna Dobosz
Aktywność katalityczna hydroksyapatytów otrzymanych metodą hydrotermalną w procesie parowego reformingu etanolu

9.55-10.10

Żaneta Kalemba-Jaje
Mezoporowata krzemionka jako nośnik dla polimerowych katalizatorów aktywnych w reakcjach tworzenia estrów metylowych

10.15-10.30

Piotr Legutko
Mieszane tlenki typu KXMYOZ (M = Mn, Fe, Co) jako efektywne katalizatory dopalania sadzy
 

10.35-11.00

Wystąpienia sponsorów

11.00-11.30

Przerwa

11.30-11.50

Izabela Czeluśniak
Alkilidenowe kompleksy rutenu jako inicjatory reakcji katalitycznych alkinów

11.55-12.10

T. Szumełda
Wpływ zawartości Au w katalizatorach bimetalicznych PdAu/C, otrzymanych metodą „odwróconej mikroemulsji”, na selektywność w reakcji uwodorniania aldehydu cynamonowego
 

12.15-12.45

Wystąpienia sponsorów

13.00-14.30

Przerwa obiadowa

 

SESJA CHEMII BIONIEORGANICZNEJ
Przewodniczący sesji: Edward Szłyk

14.30-15.00

Wykład plenarny
Grażyna Stochel
Fotochemia nieorganiczna dla środowiska i zdrowia

15.05-15.25

Mirosław Karbowiak
Luminescencyjne nanocząstki dla zastosowań biologicznych

15.30-15.45

Justyna Pawlak
Wpływ kompleksów Cu(II) z modyfikowanymi nukleozydami na cząsteczkę DNA

15.50-16.05

Anna Sykuła
Wpływ modyfikacji cząsteczki hesperetyny  na aktywność antyoksydacyjną

16.10-16.40

Przerwa

16.40-17.00

Henryk Kozłowski
Niezwykłe właściwości koordynacyjne polihistydylowych tagów  

17.05-17.20

Marzena Symonowicz
Hesperetynowa zasada Schiffa jako chelator jonów miedzi(II) i potencjalna nukleaza 

17.25-17.45

Agnieszka Wojciechowska
Kompleksy jonów metali z kwasem (2S)-2-amino-3-(4 hydroksyfenylo)-propanowy  

17.50-18.05

Małgorzata Zienkiewicz
Związki koordynacyjne manganu(II) z N,O-donorowymi alkoholami heteroaromatycznymi jako małocząsteczkowe modele katalazy manganowej

 

Wtorek, 9 wrzesień 2014
Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14

8.30-9.00

Wykład plenarny:

Paweł Kulesza
Nanocząstki metali szlachetnych i tlenków metali przejściowych: ich struktura, stabilizacja, wzajemne oddziaływania i reaktywność elektrokatalityczna
 

 

SESJA CHEMII KOORDYNACYJNEJ I METALI GRUP GŁÓWNYCH
Przewodniczący sesji: Barbara Sieklucka

9.00-9.20

Michał Barbasiewicz
Od efektów p-elektronowych do koordynacji haloarenów – nowe koncepcje w projektowaniu kompleksów typu Hoveydy-Grubbsa

9.25-9.45

Andrzej Kochel
Synteza solwotermalna polimerów koordynacyjnych metali przejściowych
 

9.50-10.10

Piotr Piszczek
Kierunki syntezy wielordzeniowych okso-kompleksów tytanu(IV); charakterystyka strukturalna i spektroskopowa

10.15-10.30

Rafał Janicki 
Badania strukturalne i termodynamiczne tetrawęglanów Ln(III) i Cm(III)

10.35-10.50

Marta S. Krawczyk
Sześciordzeniowe oksydokompleksy renu

10.50 -11.30

Przerwa

11.30-11.50

Janusz Gregoliński
Makrocykle wywodzące się z trans-1,2-diaminocyklopentanu oraz 2,6-diformylopirydyny i ich kompleksy z jonami metali

11.55-12.15

Edward Szłyk
Związki koordynacyjne i nieorganiczne jako materiały hybrydowe

12.20-12.35

Joanna Masternak
Wpływ wolnej pary elektronowej jonu centralnego na strukturę przestrzenną kompleksów ołowiu(II) z ligandami N, O-donorowymi

12.40-12.55

Robert Podgajny
Oddziaływania anion-π w konstrukcji koordynacyjnych sieci wielordzeniowych

13.00-14.30

Przerwa obiadowa

 

 

SESJA NIEORGANICZNEJ CHEMII FIZYCZNEJ I MATERIAŁÓW
Przewodniczący sesji: Grażyna Stochel

14.30-14.50

Barbara Sieklucka
Poszukiwanie nowych magneto-optycznych materiałów  molekularnych

14.55-15.15

Robert Bronisz
O wpływie anionu na zjawisko spin crossover w 2d sieciach koordynacyjnych Fe(II)

15.20-15.35

Katarzyna Lenczewska
Synteza oraz wpływ temperatury wygrzewania i zawartości domieszki jonów Bi3+ na własności strukturalne i spektroskopowe nanokryształów GdVO4: Eu3+

15.40-15.55

Karol J. Fijałkowski
Nowa metoda syntezy borowo-azotowych wydajnych magazynów wodoru typu M(BH3NH2BH2NH2BH3)

16.00

Sesja posterowa + Kolacja

 

 

Środa, 10 wrzesień 2014
Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14

SESJA MATERIAŁÓW NIEORGANICZNYCH

Przewodniczący sesji: 

9.35-9.55

Zbigniew Sojka
Morfologia, struktura elektronowa, procesy przeniesienia ładunku i spinu w kontekście właściwości redoksowych nanospineli kobaltowych

10.00-10.20

T. Jaroń
Nowa metoda syntezy bogatych w wodór borowodorków

10.25-10.40

Beata Nowicka
Porowate magnetyczne polimery koordynacyjne z mostkami cyjankowymi


10.45-11.00

Piotr Pietrzyk
Heterogeniczne karbonylowe kompleksy niklu o niskiej koordynacji - badania spektroskopowe i modelowanie molekularne

11.00 -11.30

Przerwa

11.30-11.50

Marek Samoć
Absorpcja wielofotonowa w materiałach nieorganicznych i jej zastosowania

11.55-12.10

Adrian Topolski
Kinetyka i mechanizm reakcji substytucji w dwurdzeniowych kompleksach platyny(II)

 

12.15- 12.30

Joanna Kuncewicz
Fotosensybilizacja nieorganicznych półprzewodników szerokopasmowych oparta na procesie wstrzyknięcia dziury

 

12.35-13.05

 

 

Zakończenie konferencji